آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

طاووس

0

طاووس

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب طاووس، زنی مفسد می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی طاووس نر داری [طاووس نر همان طاووسی است که بر خلاف طاووس ماده، دم زیبا و بلندی دارد ]، تعبیرش این است که از«پادشاهی» که «عجمی» است، مال و اموال به دست می‌آوری. اگر ببینی طاووس ماده داری، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی و از او صاحب فرزند و مال و اموال می‌شوی .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت طاووس می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال کاملی به دست می‌آوری.اگر ببینی طاووس بانگ و فریاد می‌کند، خبری از «پادشاه» عجمی به گوش تو می‌رسد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی طاووس با تو حرف می‌زند، یـعـنـی حکومت به دست می‌آوری.اگر ببینی طاووس از خانۀ تو پرید و رفت، یـعـنـی زن خودت را طلاق می‌دهی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی طاووسی را کشته‌ای، یـعـنـی با دختری آمیزشی می‌کنی و«دوشیزگی» او را از بین می‌بری.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای طاووس عبارتند از: ۱– پادشاه عجم ۲– شخص بزرگ و ثروتمند

طاووس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم