آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ضعف

0

ضعف

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بدنت لاغر و نحیف است، تعبیرش فقیر شدن و عجز و درماندگی در کارها می‌باشد، تعبیرگری نیز می‌گوید: اگر ببینی لاغر شده‌ای، یـعـنـی دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی و اگر همراه لاغر شدن دچار ضعف و سستی هم شده‌ای و رنگ صورت تو زرد می‌باشد، یـعـنـی دچار بیماری و غم و اندوه می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر بدنت را ضعیف ببینی، یـعـنـی فقیر می‌شوی و رازت فاش خواهد شد(دفع بلا و گرفتاری).

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی تمام بدن تو ضعیف می‌باشد، غمگین و ناراحت می‌شوی، ‌‌‌‌‌و یا اگر عضوی از بدنت دچار ضعف شده تعبیر آن به این صورت می‌باشد.

سر: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سر تو ضعیف شده است، یـعـنـی جاه و بزرگی تو کاهش می‌یابد و دچار نقص می‌شود.● چشم: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی چشم تو دچار ضعف شده است، یـعـنـی دختر یا زن تو از دنیا می‌رود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی قدرت دید تو کم شده است، یـعـنـی در ظاهر و باطن انسان دورو و منافقی خواهی بود، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: یـعـنـی در بندگی و طاعت خدا دچار ضعف و اشکالی می‌شوی.

بینی: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی بینی تو ضعیف شده است، یـعـنـی مقام و منزلت تو کاهش می‌یابد.

دهان: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی دهان تو ضعیف شده است، یـعـنـی رزق و روزی بر تو تنگ می‌شود و در مضیقه و کمبود قرار می‌گیری.

گردن: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گردن تو ضعیف شده است، یـعـنـی امانت مردم به گردن تو خواهد بود.

کتف: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی کتف تو ضعیف است و صحیح و سالم نمی‌باشد، یـعـنـی حق مردم بر گردن تو خواهد بود.

دوش: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی دوش تو ضعیف شده است، یـعـنـی زن تو دچار ناخوشی می‌شود، در جائی دیگر می‌گوید: اگر ببینی دوش تو ضعیف و شکسته می‌باشد، یـعـنـی دارای وقار و بردباری و جمال و زینت نخواهی بود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی دوش تو سست و ضعیف است، یـعـنـی نمی‌توانی امانت‌داری کنی.

ساعد: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ساعد تو ضعیف شده است، یـعـنـی دختر تو ضعیف می‌شود.

بازو: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی بازوی تو ضعیف می‌باشد، یـعـنـی زن تو دچار ناخوشی می‌شود، یا اینکه برادر یا فرزندت دچار ضعف حال می‌شود. ابن سیرین در جائی دیگر می‌گوید: اگر ببینی بازوی تو ضعیف می‌باشد، یـعـنـی هیچ خیر و منفعت و قوتی از برادر، فرزند، شریک یا دوست مورد اعتماد به تو نمی‌رسد.

سینه: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سینۀ تو ضعیف شده است، یـعـنـی سخاوت و بخشندگی را کنار می‌گذاری.

ران: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ران پای تو لاغر و باریک شده است، یـعـنـی فامیل تو ضعیف می‌شوند.

باسن: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی باسن تو ضعیف می‌باشد، شخصی از بستگانت که بزرگ و رئیس و سرور می‌باشد، ضعیف خواهد شد، در جائی دیگر می‌گوید: اگر ببینی باسن تو کوچک و ضعیف می‌باشد، یـعـنـی فرزندت سالم و سرحال نخواهد بود.

قلب: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی قلب تو ضعیف شده است، یـعـنـی تدبیر و اندیشه خود را از دست می‌دهی.

شکم: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شکم تو ضعیف شده است، یـعـنـی پشت و پناه تو ضعیف می‌شود.

پهلو: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی هر دو پهلوی تو جمع شده و چسبیده است، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی.

ضعف

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم