آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

صوفی شدن

0

صوفی شدن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی صوفی شده‌ای و با صوفی‌ها در خانقاه مجاور گشته‌ای و اعتکاف کرده‌ای، تعبیرش این است که دست از دنیا می‌کشی و به کار آخرت خودت مشغول می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی لباس صوفی‌ها را پوشیده‌ای، یـعـنـی دینداری و پرهیزکاری تو بیشتر می‌شود، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: یعنی از دنیا و مادیات دست می‌کشی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از بین صوفی‌ها خارج شده‌ای، یـعـنـی تمایل به کار کردن پیدا می‌کنی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای صوفی شدن عبارتند از: ۱– خودداری از دنیا ۲– کناره‌گیری از مردم ۳– دائماً مشغول عبادت بودن ۴– به کسی طمع نکردن

صوفی شدن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم