آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

صورت فلکی

0

صورت فلکی

حمل: ابن سیرین می‌گوید: اگر صورت فلکی حمل را ببینی، تعبیرش این است که با شخصی توانا و سرشناس سر و کار پیدا می‌کنی و حاجت و خواسته‌ تو را برآورده می‌کند،‌‌‌‌‌ حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیرش لشکر «پادشاه» می‌باشد.

ثور: ابن سیرین می‌گوید: اگر صورت فلکی ثور را ببینی، یـعـنـی با شخصی جاهل سر و کار پیدا می‌کنی و حاجت و خواسته‌ تو برآورده می‌شود،‌‌‌‌‌ حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیرش پسر پادشاه می‌باشد.

جوزا: ابن سیرین می‌گوید: اگر صورت فلکی جوزا را ببینی، یـعـنـی با شخص فصیح و خوش‌صحبتی سر و کار پیدا می‌کنی و خواسته‌ات برآورده می‌شود،‌‌‌‌‌ حضرت دانیال (ع)می‌فرمایند: تعبیرش قاضی مدبر پادشاه می‌باشد.

سرطان: ابن سیرین می‌گوید: اگر صورت فلکی سرطان را ببینی، یـعـنـی با شخص بی‌اصل و نسبی سر و کار پیدا می‌کنی و به خواسته‌ات می‌رسی و بزرگی و جاه و مقام به دست می‌آوری،‌‌‌‌‌ حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیرش رئیس قراولان و شرابدار پادشاه می‌باشد.

سنبله: ابن سیرین می‌گوید: اگر صورت فلکی سنبله را ببینی، یـعـنـی با کشاورزی بی‌وفا سر و کار پیدا می‌کنی و به خواسته‌ات نمی‌رسی،‌‌‌‌‌ حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیرش پسر پادشاه می‌باشد.

میزان: ابن سیرین می‌گوید: اگر صورت فلکی میزان را ببینی، یـعـنـی با قاضی سر و کار پیدا می‌کنی که هر وعده‌ای را می‌دهد عملی می‌سازد،‌‌‌‌‌ حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیرش قاضی مدبر پادشاه می‌باشد.

عقرب: ابن سیرین می‌گوید: اگر صورت فلکی عقرب را ببینی، یـعـنـی با مردی دشمن یا زنی مفسد سر و کار پیدا می‌کنی و به تو غم و ناراحتی و زحمت می‌رسد،‌‌‌‌‌ حضرت دانیال (ع)می‌فرمایند: تعبیرش رئیس قراولان و شرابدار پادشاه می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

قوس: ابن سیرین می‌گوید: اگر صورت فلکی قوس را ببینی، یـعـنـی با مردی سالار و بزرگ و سرور سر و کار پیدا می‌کنی و به خواسته‌ات می‌رسی و مردم به تو علاقه‌مند می‌شوند،‌‌‌‌‌ حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیرش لشکر پادشاه می‌باشد.

حوت: ابن سیرین می‌گوید: اگر صورت فلکی حوت را ببینی، یـعـنـی با مردی غریب و ساده‌دل و نیک‌اندیش و مهربان و کم حرف سر و کار پیدا می‌کنی و به خواسته‌ات می‌رسی،‌‌‌‌‌ حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیرش رئیس قراولان و شرابدار پادشاه می‌باشد.

اسد: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر صورت فلکی اسد را ببینی، تعبیرش لشکر پادشاه می‌باشد.

جدی: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر صورت فلکی جدی را ببینی، تعبیرش پسر پادشاه می‌باشد.

دلو: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر صورت فلکی دلو را ببینی، تعبیرش قاضی مدبر پادشاه می‌باشد.

صورت فلکی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم