آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

صندوق

0

صندوق

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب صندوق، عزت و جاه می‌باشد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش زن می‌باشد.تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی صندوق نو داری، تعبیرش این است که به اندازه آن عزت و جاه به دست می‌آوری، یا با زنی ازدواج خواهی کرد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی صندوق نو و پاکیزه‌ای داری، یـعـنـی با زن زیبا و پرهیزکاری ازدواج می‌کنی،‌‌‌‌‌ ولی اگر صندوق کهنه باشد، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای صندوق عبارتند از: ۱– عزت و جاه ۲– بلندی و بلندپایگی و والایی ۳– زن

صندوق

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم