آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

صمغ

0

صمغ

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی صمغ داری و از آن می‌خوری، تعبیرش این است که از مال کسی خرج می‌کنی. اگر ببینی مقدار زیادی صمغ داشته‌ای و آن‌ها را به کسی دادی، یـعـنـی مال و اموال خودت را به کسی خواهی داد.جابر مغربی می‌گوید: برای تعبیر صمغ باید بدانید که صمغ مورد نظر از چه درختی گرفته شده، زیرا از مردی که مربوط به تعبیر آن درخت می‌باشد، مقداری سود و منفعت اندک به دست می‌آوری، مثلاً اگر ببینی صمغ بادام می‌خوری، یـعـنـی از مرد بخیلی به تو سود و منفعت می‌رسد [برای اطلاع بیشتر به قسمت انواع درخت مراجعه شود].

صمغ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم