آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

صلوات

0

صلوات

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی صلوات میفرستی، تعبیرش این است که حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود و رزق و روزی تو افزایش می‌یابد و سرانجام به سعادت می‌رسی، بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیرش این است که سنت و روش پیغمبر(ص) را به جا می‌آوری .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی خیلی صلوات می‌فرستی، یـعـنـی حج بجا می‌آوری .

صلوات

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم