آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

صدقه دادن

0

صدقه دادن

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب صدقه دادن، ایمنی و امنیت می‌باشد، جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیرش به هر نوعی که باشد، سعادت دنیا و آخرت است.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی به کافری فقیر و تنگدست خیرات و صدقه می‌دهی، تعبیرش این است که دشمن خودت را در انجام کاری یاری می‌کنی، ولی اگر ببینی به مسلمانی فقیر خیرات و صدقه می‌دهی، یـعـنـی از رنج و غم و اندوه رها می‌شوی و از ترس و بیم ایمن خواهی شد.اگر شخص رنجیده‌ و ناخوشی ببیند صدقه می‌دهد، یـعـنـی از رنج و ناخوشی خلاص می‌شود .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی «پادشاهی» صدقه می‌دهد، یـعـنـی با همه به عدالت رفتار می‌کند.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی صدقه می‌دهی، یـعـنـی آزاد می‌شود، یا اگر بدهکار می‌باشی، بدهی خود را پرداخت می‌کنی، یا چنانچه کافری این خواب را ببیند، تعبیرش این است که مسلمان خواهد شد.

صدقه دادن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم