آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

صدف

0

صدف

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی صدف داری، تعبیرش این است که خدمتکاری به دست می‌آوری.اگر ببینی صدف خود را از دست داده‌ای، یـعـنـی خدمتکار تو فرار می‌کند.

صدف

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم