آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

صحف

0

صحف

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی صحف ابراهیم (ع) می‌خوانی، تعبیرش این است که کسی تو را به راه راست هدایت می‌کند و راه و روشِ دینداری را نشان می‌دهد، ولی اگر ببینی که از حفظ می‌خوانی، یـعـنـی با ریا و نفاق و دوروئی با مردم صحبت می‌کنی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی قرآن را رها کرده‌ای و صحف می‌خوانی، یـعـنـی به دین‌های دیگر تمایل داری .

صحف

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم