آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

صحرا – جمع کردن چیزی از صحرا

0

جمع کردن چیزی از صحرا

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی از صحرا هیزم جمع می‌کنی، تعبیرش این است که بدکردار و سخن‌چین می‌شوی (و هر کار و حالتی که در خواب داشتی را نسبت به این دو صفت مقایسه کن).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از صحرا خاشاک به خانه می‌بری، یـعـنـی به اندازه آن از مسافرت مال و اموال به دست می‌آوری.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی از صحرا شیرخشت جمع می‌کنی، یـعـنـی از مسافرت مال و اموال به دست می‌آوری. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از صحرا گیاه به خانه می‌بری، یـعـنـی از طریق مسافرت مال و اموال بدست می‌آوری.

جمع کردن چیزی از صحرا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم