آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

صابون

0

صابون

(تعبیرهایی که در اینجا خواهیم گفت بدون استفاده از روش تعبیر کامل نخواهد بود و شاید خواندن آنها دردسرساز شود!).ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی لباس خودت را با صابون شسته‌ای، تعبیرش این است که از انجام کار بد و ناشایست توبه می‌کنی، یا اگر ببینی لباس کسی را با صابون شسته‌ای، یـعـنـی کسی را انجام کار بد منصرف کرده و توبه می‌دهی .اگر ببینی صابون می‌خوری، یـعـنـی چیز حرامی مصرف می‌کنی.جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خریدن صابون بهتر از فروختن آن می‌باشد.

صابون

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم