آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شیشه

0

تعبیرهای کلی

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب شیشه، زن می‌باشد، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین نیز می‌گوید: تعبیرش زن می‌باشد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش خدمتکار خانه است، ولی ثبات و پایداری ندارد .ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی به تو شیشه داده‌اند، تعبیرش این است که با زنی فقیر ازدواج می‌کنی.جابر مغربی می‌گوید: شیشه‌ساز و بلورساز تعبیرش صاحب و مالک می‌باشد، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش کسی است که کارها و امور زنان را به انجام رسانده و دائماً با آن‌ها معاشرت می‌کند.

تعبیرهای کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم