آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شیر – درگیری یا فرار از شیر

0

درگیری یا فرار از شیر

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی با شیر جنگ می‌کنی و بر او غلبه کرده‌ای، تعبیرش این است که با دشمن جنگ و دعوا می‌کنی و او را شکست می‌دهی، ولی اگر شیر بر تو غلبه کرده است، یـعـنـی دشمن تو را شکست می‌دهد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شیر تو را گاز گرفته است، یـعـنـی دشمن به تو ضرر و زیانی وارد می‌کند (دفع بلا و گرفتاری).تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی شیر تو را دنبال می‌کند، ولی به تو نمی‌رسد، یـعـنـی پادشاه باعث ترس و دلهره تو می‌شود. اگر ببینی از شیر فرار می‌کنی ولی شیر تو را دنبال نمی‌کند، یـعـنـی از آن چیزی که میترسی ایمن می‌شوی و در امان می‌مانی.

درگیری یا فرار از شیر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم