آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شیر حیوانات مختلف

0

حیوانات مختلف

شتر: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی شتر را می‌دوشی، تعبیرش این است که به اندازه شیری که دوشیده‌ای «پادشاه» به تو مال و اموال می‌دهد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شیر شتر می‌خوری، تعبیرش گستردگی و فراخی می‌باشد.

بز: جابر مغربی می‌گوید: تعبیر پوست و مو و شیر بز در خواب این است که خیر و برکت و مال و اموال به تو می‌رسد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بز ماده‌ای را دوشیدی و از شیرش خورده‌ای، یـعـنـی از زنی مال و اموال بدست می‌آوری، در جائی دیگر نیز می‌گوید: اگر ببینی شیر بز می‌خوری، یـعـنـی زنی به تو سود و منفعت می‌رساند، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: یـعـنـی مال و اموال دشمن را می‌گیری.

میش: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شیر میش می‌خوری، یـعـنـی بیمار می‌شوی.

گاو: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گاو ماده‌ای را دوشیدی و شیر آن را خوردی، یـعـنـی مال و اموال تو زیادتر می‌شود، اگر این خواب را بنده و «برده» ببیند، یـعـنـی آزاد خواهد شد یا اگر شخص خوار و ذلیلی این خواب را ببیند، یـعـنـی عزیز و گرامی می‌گردد .

گاومیش: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شیر گاومیش می‌خوری، یـعـنـی زنی باعث زحمت و سختی تو می‌شود.

گوسفند: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شیر گوسفند می‌خوری، یـعـنـی مال حلال به دست می‌آوری.

خوک: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شیر خوک می‌خوری، یـعـنـی نادان و بی‌عقل می‌شوی،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی به اندازه‌ای که خورده‌ای از جهت مال و اموال و دارائی دچار مصیبت و غم و اندوه می‌شوی.

قاطر: اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی شیر قاطر می‌خوری، یـعـنـی به اندازه‌ای که خورده‌ای گرفتار سختی و ترس و بیم می‌شوی.

گورخر: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شیر گورخر می‌خوری، تعبیرش صلاحیت می‌باشد.

آهو: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شیر آهو می‌خوری، یـعـنـی رزق و روزی تو گسترده‌تر می‌شود.

چهارپایان دشتی: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر شیر حیوانات چهارپای دشتی، مقداری مال و اموال اندک می‌باشد.

فیل: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شیر فیل می‌خوری، یـعـنـی از شخص بزرگی مال و اموال به دست می‌آوری.

پلنگ: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شیر پلنگ می‌خوری، یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شوی، و یا از دشمن دچار ترس و دلهره می‌شوی، ولی در نهایت ترس تو از بین می‌رود و در امان می‌مانی.

روباه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خوردن شیر روباه، بهبودیِ بیماری و شادی و خوشحالی و رهائی از غم و اندوه و خلاصی از زندان می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش این است که دچار ترس و بیمی می‌شوی.

سگ: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شیر سگ می‌خوری، یـعـنـی دچار ترس و بیم شدیدی می‌شوی و ممکن است با دشمن جنگ و خصومت کنی.

گرگ: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شیرِ گرگ می‌خوری، یـعـنـی زنت به تو خیانت می‌کند.

شیر: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شیری که ماده است را دوشیده‌ای، یـعـنـی «دبیر»پادشاه می‌شوی، ولی اگر این خواب را زنی ببیند یـعـنـی دایه پسر پادشاه می‌شود. 

حیوانات مختلف

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم