آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شیره – دوشاب (نوعی شیرۀ انگور یا خرما)

0

دوشاب (نوعی شیرۀ انگور یا خرما)

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دوشاب، مال و سود و منفعت می‌باشد، ولی نه خیلی زیاد.اگر در خواب ببینی دوشاب می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی دوشاب تمیز و پاکیزه می‌خوری، یـعـنـی صاحب فرزندی خوب و نیک می‌شوی .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مقداری کمی دوشاب در دهان گذاشته‌ای، یـعـنـی از کسی حرف خوب و خوشی میشنوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی دوشاب پخته‌ای، یـعـنـی کاری می‌کنی که از آن خیر و منفعت به دست می‌آوری.

دوشاب (نوعی شیرۀ انگور یا خرما)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم