آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شکم – سایر موارد

0

سایر موارد

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی هر چه در شکم داشتی بیرون آوردی و شستی و دوباره وارد شکم کردی، تعبیرش این است که به خواسته خودت می‌رسی.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی شیطان را گرفته‌ای یا شیطان وارد شکم تو شده است، یـعـنـی به انجام گناه و فساد مشغول می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شکم تو می‌لرزد، یـعـنـی در مسافرت دچار زحمت و مشقت می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در شکم تو سوراخی وجود دارد، یـعـنـی از اهل و عیال و زن و فرزند خودت ناامید می‌شوی، و یا تعبیرش این است که اهل و عیال و زن و فرزند تو مال و اموالت را می‌خورند.اگر روی شکم خودت مو ببینی، تعبیرش این است که بدهکار می‌شوی. اگر ببینی موهای شکم خودت را تراشیده‌ای، یـعـنـی بدهی خود را پرداخت می‌کنی .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای شکم عبارتند از: ۱– محل علم ۲– نظم و نظام ۳– زندگانی و معاش و معیشت ۴– فرزندان

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم