آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شکم – اندازۀ شکم

0

اندازۀ شکم

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی شکم تو بزرگ شده است، تعبیرش مال و اموال می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی که شکم تو مثل زن حامله، بزرگ شده است، یـعـنـی مال و اموال و نعمت دنیوی بدست می‌آوری و هر چه قدر شکم تو بزرگتر باشد تعبیرش این است که مال و اموال بیشتر خواهد بود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شکم تو کوچک شده است، یـعـنـی فرزندانت دچار عیب و ایراد شده و همچنین دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

اندازۀ شکم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم