آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شهر

0

شهرهای ایران

طبرستان (مازندران): جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در یکی از شهرهای طبرستان هستی، تعبیرش این است که گرفتار کار دشواری می‌شوی.

گرگان: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در شهر گرگان هستی، یـعـنـی کار تو رو به راه می‌شود.

کرمان: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در شهر کرمان هستی، یـعـنـی زنان تو زیادتر می‌شوند.

مراغه: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در شهر مراغه هستی، یـعـنـی به آسایش می‌رسی.

تبریز: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در شهر تبریز هستی، یـعـنـی دچار اندوه و ناراحتی می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

آذربایجان: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در شهر آذربایجان هستی، یـعـنـی کارها را با رنج و بلا و گرفتاری انجام می‌دهی.

قزوین: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در شهر قزوین هستی، یـعـنـی با شخص بزرگی ارتباط و مصاحبت خواهی داشت.

شهرری: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در شهرری هستی، یـعـنـی به چیزی قسم و سوگند می‌خوری.

فارس: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در شهر فارس هستی، یـعـنـی ارتباط و مصاحبت تو با پارسیان خواهد بود. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در شهر شیرازهستی، یـعـنـی به عشرت مشغول می‌شوی.

خراسان: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در یکی از شهرهای خراسان هستی، یـعـنـی کار خود را به راحتی انجام می‌دهی، حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند: اگر ببینی در شهر طوس (مشهد) هستی، یـعـنـی به سود و منفعت می‌رسی. حضرت دانیال (ع)می‌فرمایند: اگر ببینی در شهر نیشابور هستی، یـعـنـی با بزرگان رابطه و پیوند برقرار می‌کنی.

شهرهای ایران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم