آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شهر حصاردار

0

شهر حصاردار

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی وارد شهر حصارداری شده‌ای، تعبیرش این است که دین و ایمان تو قوی و پایدار می‌شود و عاقبت به خیر خواهی شد . اگر ببینی وارد شهر حصارداری شده‌ای و با امنیت و ایمنی در آن نشسته‌ای و اقامت کرده‌ای، یـعـنـی به خدمت«پادشاه» می‌روی و سود و منفعت به دست می‌آوری. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای شهر حصاردار عبارتند از: ۱– پادشاه ۲– رئیس ۳– قوت دین ۴– عامه و عموم ۵– ایمنی ۶– پیروزی ۷– استواری و محکمی کارها.

شهر حصاردار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم