آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شهرهای دیگر

0

شهرهای دیگر

شهرهای فرنگی: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در یکی از شهرهای فرنگی هستی، تعبیرش این است که کار دنیوی تو خوب و نیک می‌شود ولی دین و ایمان تو ضعیف خواهد بود .

شهرهای هندوستان: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در یکی از شهرهای هندوستان هستی، یـعـنـی کار تو دچار تباهی می‌شود.

شهرهای ترکستان: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در یکی از شهرهای ترکستان هستی، یـعـنـی بر دشمنان پیروز می‌شوی، ولی حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در شهرکاشغر هستی، یـعـنـی غمگین و افسرده می‌شوی.

شهرهای ماورالنهر: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در یکی از شهرهای ماورالنهر هستی، تعبیرش عزت و جاه می‌باشد.

شهرهای خوارزم: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در یکی از شهرهای خوارزم هستی، یـعـنـی کار تو گره می‌خورد و متوقف می‌شود.

شیروانی و شماخی: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در شهرهای شیروانی و شماخی هستی، تعبیرش شر می‌باشد.اخلاط: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در شهر اخلاط هستی، یـعـنـی کار تو دچار آشفتگی می‌شود.دربند: (واقع در قفقاز) اگر ببینی در شهر دربند هستی، یـعـنـی کار تو گره می‌خورد و متوقف می‌شود.

شهرهای دیگر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم