آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شمع – محل شمع

0

محل شمع

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی خانه تو با نور شمع روشن شده است، تعبیرش این است که در آن سال نعمت تو افزایش می‌یابد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: یعنی زن تو انسان سازگاری خواهد بود .حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در شهر خودت شمع‌های روشنی ببینی، یـعـنـی فرمانروا و قاضی شهر عادل و منصف خواهند بود و دانشمندان شهر زاهد و پرهیزکار می‌شوند و عموم مردم عادی نیز در جشن و عروسی و عیش و خوشی بسر خواهند برد و در مجموع شهر بسیار خرمی خواهد شد.اگر ببینی در مسجد یا مدرسه‌ها شمع روشن کرده‌اند، یـعـنـی مردم شهر به طاعت و عبادت مشغول می‌شوند .[در کل می‌توان اینطور نتیجه‌گیری کرد که تعبیر روشن بودن شمع در مکانی خاص، این است که افرادی که به آن مکان مربوط هستند بهره‌مند و کامیاب خواهند شد].

محل شمع

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم