آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شمع – روشنی و خاموشی

0

روشنی و خاموشی

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی شمعی را روشن کرده‌ای، تعبیرش این است که عزت و کامیابی و بهره‌مندی و نعمت تو افزایش می‌یابد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر«پادشاهی» در خواب ببیند که با استفاده از آتش‌زنه [وسیله‌ای است که با آن آتش روشن می‌کنند] شمع یا چراغی را روشن نموده است، یـعـنـی با عدل و انصافی که برقرار می‌کند مردم به آسایش و راحتی می‌رسند، و اگر شخص عالم و دانشمندی این خواب را ببیند، تعبیرش این است که مردم از علم و دانش او بهره‌مند می‌شوند، یا چنانچه بازرگان این خواب را ببیند، یـعـنـی به مردم کمک کرده و خیرات و احسان می‌نماید، و اگر بیننده خواب شخص فقیری باشد، یـعـنـی مردم را با استفاده از کارهایی که برای آن‌ها انجام می‌دهد، بهره‌مند ساخته و کمک می‌کند.اگر ببینی شمع در دست تو خاموش شده است، یـعـنـی زن تو میمیرد، ولی اگر زن نداری تعبیرش این است که حال و روز تو بد می‌شود. اگر ببینی کسی شمعی را که در دست تو می‌باشد خاموش کرده است، یـعـنـی کسی به تو حسادت می‌کند (دفع بلا و گرفتاری).

روشنی و خاموشی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم