آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شمشیر کشیدن یا شمشیرزدن

0

شمشیر کشیدن یا شمشیرزدن

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی شمشیر یا کارد را از غلاف بیرون کشیده‌ای، تعبیرش این است که زن تو فرزندی پسر به دنیا می‌آورد. اگر مردی در خواب ببیند که شمشیر کشیده است و قصد دارد کسی را بزند، یـعـنـی حرفی که دربارۀ آن فکر کرده است را به کسی می‌گوید.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کسی تو را با شمشیر زخمی کرد و خون جاری شد، یـعـنـی زبان مردم برویت دراز می‌شود و به خاطر آن ثواب می‌کنی. تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی کسی را با شمشیر زده‌ای ولی اثر نکرد، یـعـنـی نسل تو منقطع و قطع می‌گردد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی قصد داری ابلیس را با شمشیر بزنی و هلاک کنی و او هم فرار می‌کند، یـعـنـی حکومتی به دست می‌آوری و در آن عدل و انصاف می‌کنی .اگر ببینی شمشیر کشیده‌ای و وارد جهنم شده‌ای، یـعـنـی فحش و ناسزا و حرف‌های زشت خواهی گفت.

شمشیر کشیدن یا شمشیرزدن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم