آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شمشیر برای زن

0

شمشیر برای زن

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی در خواب ببیند که شمشیر در دست گرفته است، تعبیرش این است که صاحب فرزند پسر می‌شود. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کسی به زن تو نیزه یا شمشیر داده است، یـعـنـی زن تو فرزند پسر به دنیا می‌آورد.تعبیرگری می‌گوید: ‌اگر زنی در خواب ببیند که شمشیرش در غلاف شکسته است، یـعـنـی فرزندش در شکم سقط شده و میمیرد (دفع بلا و گرفتاری).

شمشیر برای زن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم