آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شمشیر – انواع شمشیر

0

انواع شمشیر

آهنی: تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی شمشیر آهنی داری، تعبیرش این است که کار تو قوت می‌گیرد .

جواهرنشان: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شمشیر «جواهرنشان» داری، یـعـنـی بزرگی و ریاست و سروری به دست می‌آوری، اگر ببینی کمربند و شمشیر را به کسی داده‌ای، یـعـنـی برای «پادشاه» به مسافرتی می‌روی.

طلا: تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی شمشیر طلا داری، یـعـنـی شخصی بزرگ و رئیس و سرور باعث آسایش و راحتی تو می‌شود.

بلوری: تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی شمشیر بلوری داری، یـعـنـی از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد.

مروارید: تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی شمشیری از مروارید داری، یـعـنـی از علما و دانشمندان به تو سود و منفعت می‌رسد. 

انواع شمشیر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم