آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شلغم

0

شلغم

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب شلغم، غم و اندوه می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: تعبیر شلغم پخته بهتر از خام می‌باشد.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی به کسی شلغم می‌دهی، یـعـنـی باعث زحمت کسی می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شلغم را از خودت دور کرده‌ای، یـعـنـی از غم و اندوه رها می‌شوی.

شلغم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم