آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شلاق- سایر موارد

0

سایر موارد

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی شلاقی خوب با بند ابریشمی در دست گرفته‌ای[بندی که شلاق را با آن آویزان می‌کنند]، تعبیرش این است که صاحب فرزندی می‌شوی. اگر ببینی شلاق از چوب است، یـعـنـی حال تو باقوت خواهد بود. اگر شلاق از چرم یا تسمه است، یـعـنـی خیر و منفعت به دست می‌آوری.اگر ببینی شلاقی که در دست داری شکسته است، یـعـنـی فرزندت از دنیا می‌رود یا از کار برکنار می‌شوی. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی تسمۀ شلاق تو گسسته شد، یـعـنـی مال و اموال و بزرگی تو از بین می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شلاق را از دست انداخته‌ای، یـعـنـی کاری که مشغول انجام آن می‌باشی را کنار می‌گذاری.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی در خانۀ خودت شلاق کوچکی در دست داری، ولی آن شلاق دراز شد، یـعـنـی با دشمنت جسورانه حرف می‌زنی و زبان تو بر او دراز می‌شود، ولی اگر شلاق دراز بود و کوتاه شد، یـعـنـی از دشمن شکست می‌خوری.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای شلاق عبارتند از: ۱– پراکندگی و هرج و مرج در کارها ۲– بحث و جدل ۳– حل شدن کاری مشکل ۴– مسافرت و جدائی ۵– بزرگی و مال و اموال

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم