آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شلاق زدن

0

شلاق زدن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی را با شلاق زده‌ای، تعبیرش این است که به کاری مشغول می‌شوی که از آن شخص و از آن کار به تو سود و منفعتی نمی‌رسد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کسی را طوری با شلاق زده‌ای که پاره پاره شده است، یـعـنـی اهل و نزدیکان تو متفرق و پراکنده می‌شوند.اگر ببینی سوار اسب شده‌ای و شلاق می‌زنی، یـعـنـی به جای کسی کار می‌کنی و به خاطر آن کار بر او منت می‌گذاری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی تو را با شلاق زده‌اند، ولی نفهمیدی که چه کسی زده است، یـعـنـی به طور ناگهانی مال و اموالی به دست می‌آوری.اگر ببینی کسی به پشت تو شلاق زده است و از آن خون جاری شده است، یـعـنـی از آن شخص به تو مال و اموال حرامی می‌رسد و یا اینکه او را به انجام گناهی متهم می‌کنی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی بدون آنکه دست و پایت را ببندند به تو شلاق می‌زنند و در اثر آن از بدنت خون جاری و خون‌آلود شده است، یـعـنـی مال و اموال حرام به دست می‌آوری .حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی طوری تو را شلاق زده‌اند که اثرش بر بدنت مانده است، یا اینکه دست و پایت را محکم بسته‌اند و آنقدر زده‌اند که از بدنت خون آمده، تعبیر تمام این حالت‌ها بد می‌باشد و همچنین تعبیرش این است که به اندازۀ خون جاری شده، کسی تو را با حرف‌هایش می‌رنجاند و غمگین می‌شوی. 

شلاق زدن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم