آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شغال

0

شغال

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی با شغال جنگ می‌کنی، تعبیرش این است که با بستگانت خصومت و دشمنی می‌کنی.تعبیر خواب گوشت و مو و استخوان شغال، مال و اموال می‌باشد. اگر ببینی گوشت شغال می‌خوری، یـعـنـی بیماری تو بهبود پیدا می‌کند یا اگر بدهکار باشی بدهی خود را پرداخت می‌کنی .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شغال بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که از جهت زن‌ها دچار ناراحتی و غم و اندوه می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با شغال بازی می‌کنی، یـعـنـی عاشق زنی می‌شوی.اگر ببینی شغال خودش را به تو میمالد، یـعـنـی از کسی دچار ترس نمی‌شوی.

شغال

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم