آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شستن لباس

0

شستن لباس

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب خشکشو و رختشو، مردی است که به دست او خیرات و احسان انجام می‌شود و ثواب می‌کند، امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرش رهایی از غم و اندوه و توبه از انجام گناه می‌باشد، مخصوصاً اگر لباس را تمیز شسته باشد .ابن سیرین می‌گوید: اگر شغل تو رختشوئی و خشکشوئی نباشد و در خواب ببینی که رختشوئی و خشکشوئی می‌کنی، یـعـنـی از گناه توبه می‌کنی و توفیق طاعت و بندگی را به دست می‌آوری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی لباس بر اثر شستن سفید شده است، تعبیرش این است که «توبه نصوح» می‌کنی، ‌‌‌‌‌ ولی اگر سفید نشده، یـعـنـی همیشه در حال معصیت و گناه خواهی بود. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی لباس را شستی و پوشیدی یـعـنـی از گناهان توبه می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بدن و لباس خودت را در آب حوض می‌شویی، یـعـنـی خانواده و فامیل تو توبه کرده و درستکار و دیندار می‌شوند.اگر ببینی لباس بعد از شستن، تمیز و پاکیزه شده ولی بعد پاره شد، یـعـنـی توبه خود را می‌شکنی .

شستن لباس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم