آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شستن سر و تن

0

شستن سر و تن

از تعبیرهای زیر اینطور می‌توان فهمید که تعبیر کلی “شستن سر و بدن” رهائی از دردها و رنج‌ها، و یا گناهان می‌باشد، ولی تعبیر کلی “شستن دست و صورت” رسیدن به خواسته و هدف است، ولی بهتر است تمامی مطالب را به طور کامل مطالعه کرد تا برداشت صحیحی از تعبیر شستن حاصل شود.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی از بین گِل‌ها درآمده و خودت را شستی، تعبیرش این است که از غم و اندوه رها می‌شوی.تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب شستن سر و بدن با آب جویبار یا آب حوض و یا دریا، رهایی از غم و اندوه می‌باشد، اگر این خواب را شخص محبوس و زندانی ببیند، تعبیرش این است که خلاص می‌شود، یا اگر بدهکاری این خواب را ببیند، بدهی او پرداخت می‌شود یا اگر شخصی بیمار خواب را دیده باشد، بهبود پیدا می‌کند.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی خودت را با آب رودخانه شسته‌ای، یـعـنـی از شر«وزیر» و «پادشاه» ایمن می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خودت را با آب حوض می‌شویی، یـعـنـی توفیق پیدا می‌کنی و از انجام گناه دست می‌کشی.تعبیر شستن سر با ختمی، توبه کردن و پاکی دین و ایمان می‌باشد .

شستن سر و تن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم