آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شستن دست و صورت

0

شستن دست و صورت

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با هر دو دست، صورت خودت را شسته‌ای، تعبیرش این است که از دوستان و دودمان و تبار خودت یاری و کمک می‌خواهی و برای به دست آوردن احترام و جاه و منزلت به دنبال کاری خواهی بود. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی دست و صورت خودت را به طور صحیح و کامل با آب صاف و پاک شسته‌ای، یـعـنـی به طور کامل به خواستۀ خودت می‌رسی، ابراهیم کرمانی می‌گوید: ولی اگر ببینی دست و صورت خود را به طور ناقص با آب کثیف شسته‌ای، تعبیرش برعکس حالت قبلی می‌باشد.اگر ببینی دست و صورت خودت را به طور کامل با آب چشمه شسته‌ای، یـعـنـی اگر غمگین هستی غم و اندوه تو از بین می‌رود، و اگر از چیزی ترسیده‌ای یـعـنـی ایمنی پیدا می‌کنی، یا چنانچه بیمار هستی، بهبود پیدا خواهی کرد، و اگر بدهکار می‌باشی، بدهی خود را پرداخت می‌کنی، و یا اگر اسیر هستی، آزاد می‌شوی.اگر ببینی دست و صورت خودت را در مسجد شسته‌ای، یـعـنـی مال و اموال خودت را در آن مسجد هزینه می‌کنی و به خواسته‌ات می‌رسی .اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی دست‌های خودت را با “اشنان” می‌شویی، یـعـنـی کسی که به خیر تو امیدوار است، ناامید می‌شود.جابر مغربی می‌گوید: تعبیرهای شستن دست و صورت عبارتند از: ۱– رسیدن به خواسته۲– بهبودی بیماری ۳– خلاصی از زندان ۴– حج ۵– رهایی از غم و اندوه ۶– دین و ایمان پاک ۷– ایمنی از ترس ۸– برآورده شدن حاجت و خواسته.

شستن دست و صورت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم