آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شراب – خوردن شراب

0

خوردن شراب

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی شراب می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال حرام به دست می‌آوری .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شراب را با آب مخلوط کرده‌ای و می‌خوری، یـعـنـی ربا و نزول می‌خوری، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: مال حرام به دست می‌آوری ولی برخی دیگر می‌گویند: که مال حلال به دست خواهی آورد.

خوردن شراب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم