آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شتر – گوشت شتر

0

گوشت شتر

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی به تو مقدار زیادی گوشت شتر داده است، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری .حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی گوشت شتر می‌خوری، یـعـنـی بیمار می‌شوی، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که مال یتیمی را با رنج و ناخوشی مصرف خواهی کرد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی قلیه‌ای از گوشت شتر می‌خوری، یـعـنـی از شخصی بزرگ مال و اموال به دست می‌آوری.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر زنی ببیند شتری را خورده است، یـعـنـی «پادشاه» به او مال و اموال می‌دهد.

گوشت شتر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم