آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شتر – پوست و پشم شتر

0

پوست و پشم شتر

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب پوست شتر، ارث و میراث از مردی بزرگ می‌باشد، اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر زنی ببیند پوست شتری را می‌خورد، تعبیرش دریافت مال و اموال از «پادشاه» می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: تعبیر پشم شتر، مال و اموال از طرف پادشاه می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش ارث و میراث است .

پوست و پشم شتر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم