آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شتر – قربانی شتر

0

قربانی شتر

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی شتر را قربانی کرده‌ای، تعبیرش این است که اگر بنده و «برده» هستی، آزاد می‌شوی، یا اگر آزاد هستی، به رهایی و خلاصی دست پیدا می‌کنی و حج را به جا می‌آوری، یا اگر بیمار هستی، بهبود پیدا می‌کنی، یا اگر از چیزی ترسیده باشی، ایمنی پیدا می‌کنی، یا اگر در مضیقه و تنگنا هستی از تنگنا رها می‌شوی به گشایش می‌رسی، اگر این خواب را نزدیک عید قربان ببینی تاثیر آن بیشتر است.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شتر را قربانی کرده‌ای و از گوشت آن به هر کسی می‌دهی، یـعـنـی مرد بزرگی در آنجا قربانی می‌شود، یا از دنیا می‌رود، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی گروهی از افراد، شتری را کشته و گوشت آن را قسمت کردند، یـعـنـی در آنجا مرد ثروتمندی از دنیا می‌رود و اموالش را به صورت ارث و میراث تقسیم می‌کنند.

قربانی شتر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم