آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شتر – سوار شتر

0

سوار شتر

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی محملی که بر پشت اسب یا شتر است نشسته‌ای و حرکت می‌کنی، تعبیرش این است که بزرگی و سود و منفعت به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی که آن محمل افتاده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد. اگر ببینی سوار شتری شده‌ای که تا به حال آن را ندیده‌ای و آن شتر هم با سرعت و شتاب حرکت می‌کند، یـعـنـی به مسافرت می‌روی. اگر ببینی سوار شتری شده‌ای و تاخت و تاز می‌کنی، یـعـنـی غمگین و آشفته می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی سوار شتر شده‌ای و نمی‌دانی به کجا می‌روی و راه را گم کرده‌ای، یـعـنـی در کار خودت دچار عجز و ناتوانی می‌شوی و راه حل را پیدا نمی‌کنی.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سوار شتر خشمگین و عصبانی شده‌ای، یـعـنـی بر مرد بزرگی غلبه و تسلط پیدا می‌کنی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سوار شتر یک ساله شده‌ای، یـعـنـی غمگین می‌شوی.

سوار شتر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم