آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شتر – سرکشی و درگیری شتر

0

سرکشی و درگیری شتر

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی با شتری جنگ و نبرد می‌کنی، تعبیرش این است که با مرد «عجمی» که دشمن تو می‌باشد دعوا و درگیری پیدا می‌کنی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بر شتری غلبه نموده‌ای و او را خوار و حقیر کرده‌ای، یـعـنـی دشمن را شکست می‌دهی و خوار و حقیر می‌نمائی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شتری به تو لگد زده است، یـعـنـی در اثر مسافرت دچار زحمت و مشقت می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی مهار شتر را می‌کشی، یـعـنـی با شخصی تحت فرمان و فرمانبردار، دچار خصومت و دشمنی می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شتر اطاعت نمی‌کند و رام نیست، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی.

سرکشی و درگیری شتر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم