آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شتر – سایر موارد

0

سایر موارد

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی شتر ماده‌ تو فرار کرده یا دزدیده شده است، تعبیرش این است که از زن خودت جدا می‌شوی، یا میان شما دعوا و دشمنی بوجود آید. اگر ببینی شتر مادۀ تو مُرده است، یـعـنـی زن تو از دنیا می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شتری که تا به حال او را ندیده‌ای پشت سر تو در حال حرکت است، یـعـنـی حیران و آشفته می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر آسیاب با استفاده از خر یا شتر می‌چرخد و به خوبی غله را آرد می‌کند، یـعـنـی آسیابان خوشبختی و کامیابی و بهره‌مندی به دست می‌آورد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شتر بانگ و فریاد می‌کند، یـعـنـی به سفر حج خواهی رفت یا سفر تجاری می‌کنی و در آن سود و منفعت به دست می‌آوری.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با شتر آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی از سختی و مشقت رها می‌شوی و بر دشمن پیروز خواهی شد و مال و اموال تو افزایش می‌یابد و به شهرت می‌رسی .حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی شتر، بچه‌ای به دنیا آورده است، یـعـنـی زن تو فرزندی به دنیا می‌آورد و مال و اموالت زیاد می‌شود.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی شتر با تو حرف می‌زند، یـعـنـی خیر و نیکی به تو می‌رسد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در باغ شترهایی وجود دارد، یـعـنـی «پادشاه» آنجا بر دشمنان پیروز می‌شود.اگر ببینی گلۀ شتر در زمین یا روستائی جمع می‌شوند، یـعـنـی دشمنان در آنجا جمع می‌شود، یا سیل آن مکان را خراب می‌کند، یا مردم آنجا دچار بیماری می‌شوند،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی شترها بار جو و گندم دارند، یـعـنـی از آن دشمنان به آنجا خیر و برکت می‌رسد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای شتر عبارتند از: ۱– پادشاه «عجمی» ۲– مردی امیر۳– مرد مؤمن ۴– سیل ۵– فتنه ۶– آبادانی ۷– زن ۸– حج ۹– نعمت ۱۰– مال

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم