آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شتر داشتن یا شتربانی

0

شتر داشتن یا شتربانی

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی به تو شتر داده است، تعبیرش این است که به اندازه ارزش آن شتر از کسی به تو سود و منفعت می‌رسد. اگر ببینی دو عدد شتر به دست آورده‌ای، یـعـنـی مال و اموال به دست می‌آوری. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی کسی به تو شتر ماده‌ای بخشیده است، یا از کسی خریده‌ای، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی شتر ماده‌ای به دست آورده‌ای، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی، و اگر شتری که دیده‌ای بچه هم داشته باشد، یـعـنـی زنی که می‌گیری دارای فرزند نیز می‌باشد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر شتربان، شخصی است که دارای حکومت و ریاست و تدبیر می‌باشد و کارها را مدیریت می‌کند. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی گلۀ شتری که می‌دانی برای خودت می‌باشد را می‌چرانی، یـعـنـی فرمانروای یک سرزمین و ولایت می‌شوی .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در بیابان شترهای زیادی به دست آورده‌ای، یـعـنـی بر مردم بیابانگرد، بزرگی و ریاست می‌کنی. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی شترهای عربی بسیار زیادی داری، یـعـنـی در سرزمین عرب «پادشاه» می‌شوی، و اگر شترها عجمی بودند، یـعـنـی در سرزمین عجمی پادشاه خواهی شد.

شتر داشتن یا شتربانی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم