آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شتر – اندام و رفتار مثل شتر

0

اندام و رفتار مثل شتر

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مانند شتر می‌روی، تعبیرش این است که به سعادت دنیوی می‌رسی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سر تو مثل سر شتر شده است، یـعـنـی به فرمانروائی و حکومت می‌رسی و دشمن را شکست می‌دهی .اگر ببینی پای تو مثل پای شتر یا گاو می‌باشد، یـعـنـی مال و اموال و قوت تو بیشتر می‌شود.

اندام و رفتار مثل شتر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم