آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شترمرغ

0

شترمرغ

(در ابتدا باید شیوۀ درست استفاده از تعبیرهای تعبیرگران مختلف را با استفاده از روش تعبیر بدانی و بعد مطالب این صفحه را بخوانی).ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب شترمرغ، مرد بیابان‌نشین و شترمرغ ماده، زن بیابان‌نشین می‌باشد.اگر در خواب ببینی شترمرغ ماده به دست آورده‌ای، یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که با زن بیابان‌نشین ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری.اگر ببینی سوار شترمرغ شده‌ای، یـعـنـی به سفر در بیابان می‌روی، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: یـعـنـی بر مردی بیابان‌نشین غلبه می‌کنی و کار بزرگی انجام می‌دهی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سوار شترمرغ رام و فرمانبرداری شده‌ای و شترمرغ هم تو را به هوا برده و دوباره به زمین آورده است، یـعـنـی با مردی بیابان‌نشین به مسافرت می‌روی و با سود و منفعت زیاد برمی‌گردی، ولی اگر بر خلاف این ببینی تعبیرش بد است.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شترمرغ را کشته‌ای، یـعـنـی بر مردی بیابان‌نشین مسلط می‌شوی و او را شکست خواهی داد .اگر ببینی تخم یا پر و یا استخوان شترمرغ را داری، یـعـنـی از مردی بیابان‌نشین به تو مال و اموالی می‌رسد.اگر ببینی جوجۀ شترمرغ داری، یـعـنـی صاحب فرزند مردی بیابان‌نشین می‌شوی.اگر ببینی شترمرغ بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که خدمتکار شجاعی به دست می‌آوری.

شترمرغ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم