آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شاهین

0

شاهین

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب شاهین این است که از «پادشاهی» ظالم، بزرگی و عظمت به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: تعبیرش مردی است که چیزهای زیادی می‌داند .ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی شاهین مطیع و رام تو می‌باشد، تعبیرش این است که صاحب فرزندی می‌شوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت شاهین می‌خوری، یـعـنـی شخص ستمگری باعث آسایش و راحتی تو می‌شود.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای شاهین عبارتند از: ۱– قدر و منزلت ۲– فرمانروائی۳– مال و نعمت ۴– فرزند.

شاهین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم