آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شاهسپرم

0

شاهسپرم

ابن سیرین می‌گوید: اگر در بیداری فصل شاهسپرم باشد و در خواب ببینی که شاهسپرم تازه داری، تعبیرش عزت و جاه می‌باشد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر شاهسپرم زرد ببینی، تعبیرش بیماری است (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای شاهسپرم عبارتند از: ۱– عزت و بزرگی ۲– فرزند ۳– دوست ۴– سخن خوب و خوش ۵– مجلس علم و حکمت ۶– خوشنامی و شهرت خوب و مدح و ستایش.

شاهسپرم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم