آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سینه – تنگی-گرفتگی-ضعف سینه

0

تنگی-گرفتگی-ضعف سینه

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سینۀ تو تنگ شده است، یـعـنـی دین و ایمان تو دچار خلل و اشکال می‌شود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سینۀ تو به حدی گرفته است که نمی‌توانی حرف بزنی، یـعـنـی امور دینی تو مسدود و بسته می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سینۀ تو ضعیف شده است، یـعـنـی سخاوت و بخشندگی را کنار می‌گذاری .

تنگی-گرفتگی-ضعف سینه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم