آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سیب – انواع سیب

0

انواع سیب

سبز: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سیب سبز، فرزند می‌باشد.

قرمز: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سیب قرمز، سود و منفعت از طرف پادشاه می‌باشد. اگر ببینی سیب سرخی را از درخت چیده و خوردی، یـعـنـی صاحب فرزند دختر می‌شوی.

سفید: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر سیب سفید، سود و منفعت از طرف بازرگانان می‌باشد. اگر ببینی سیب سفید را به دو نیم کرده‌ای، یـعـنـی از شریک خودت جدا می‌شوی.

زرد و ترش: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر سیب زرد و ترش، رنج و بیماری می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سیب ترش می‌خوری، یـعـنـی خبر ناخوشایندی می‌شنوی [به طور کلی تعبیر چیزهای ترش، غم و اندوه می‌باشد].شیرین: اگر ببینی سیب شیرین می‌خوری، یـعـنـی خبر خوش میشنوی. 

انواع سیب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم