آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سگ – گوشت یا شیر سگ

0

گوشت یا شیر سگ

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت سگ می‌خوری، یـعـنـی دشمن خود را با یکی دیگر از دشمنانت شکست می‌دهی، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که بر دشمن پیروز می‌شوی .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شیر سگ می‌خوری، یـعـنـی دچار ترس و بیم شدیدی می‌شوی و ممکن است با دشمن جنگ و خصومت کنی.

گوشت یا شیر سگ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم