آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سک (نوعی عطر)

0

سک (نوعی عطر)

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سک داری یا اینکه کسی آن را به تو داده است، تعبیرش این است که شخص با ادب و فرهنگی خواهی بود و مردم تو را تحسین و ستایش می‌کنند.اگر ببینی از تو بوی سک به مشام می‌رسد، یـعـنـی«کنیزک» مهربانی را دوست خواهی داشت.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی به خودت سک میمالی، یـعـنـی به مردم خوبی و احسان می‌کنی .

سک (نوعی عطر)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم