آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سکنجبین

0

سکنجبین

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سکنجبین شیرین می‌خوری، تعبیرش این است که مال و روزی خود را به آسانی به دست می‌آوری. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر شخص بیماری در خواب سکنجبین شیرین ببیند، یـعـنـی بهبود پیدا می‌کند.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سکنجبین ترش می‌خوری، یـعـنـی مال و روزی خود را با غم و اندوه به دست می‌آوری. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر شخص بیماری در خواب سکنجبین ترش ببیند، یـعـنـی بیماری او طولانی می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).

سکنجبین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم